Ins & outs van de aanmaning

In de praktijk gebeurt het nog geregeld dat verbeurde bestuursrechtelijke dwangsommen niet succesvol geïncasseerd kunnen worden, doordat de invorderingsbevoegdheid inmiddels verjaard blijkt te zijn. Op grond van art. 5:35 Algemene wet bestuursrecht (Awb) verjaart de bevoegdheid tot invordering van een verbeurde dwangsom door verloop van één jaar na de dag waarop zij is verbeurd. Deze verjaringstermijn kan onder omstandigheden worden verlengd (art. 4:111 Awb) dan wel gestuit. Lees meer.

Hamer

Bestuurlijke waarschuwing: besluit of niet?

In deze bijdrage aandacht voor een belangwekkende conclusie (ECLI:NL:RVS:2018:249) die op 24 januari 2018 is genomen door staatsraad Advocaat-Generaal mr. R.J.G.M. Widdershoven. De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State had verzocht om deze conclusie, als bedoeld in artikel 8:12a Awb, te nemen over de principiële rechtsvraag of een (bestuurlijke) waarschuwing kan worden aangemerkt als (appellabel) besluit in de zin van art. 1:3 Awb en welke factoren daarbij bepalend zijn. Lees meer

Art. 5:39 Awb en de concentratie van rechtsbescherming

In de praktijk komt het geregeld voor dat een dwangsombesluit nog niet onherroepelijk is, terwijl er al wel dwangsommen zijn verbeurd waarvoor een invorderingsbeschikking wordt uitgevaardigd. De wetgever achtte het onwenselijk dat in dit geval afzonderlijke juridische procedures tegen deze beide besluiten worden gevoerd en heeft daarom in art. 5:39 lid 1 Awb als uitgangspunt neergelegd dat… Lees verder

Wetsvoorstel verruiming sluitingsbevoegdheid Opiumwet naar de Tweede Kamer

Op 19 augustus jl. heeft minister Blok van Veiligheid en Justitie een voorstel tot wijziging van de Opiumwet naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit voorstel is voor met name de gemeentelijke praktijk van belang. Het voorstel voorziet namelijk in de verruiming van de bevoegdheid van de burgemeester om woningen en lokalen te sluiten als daarin drugsgerelateerde activiteiten plaatsvinden. Lees verder

Nieuwe coördinatieregeling inrichtingseisen Bouwbesluit 2012 en DHW

Op 1 juli 2017 is artikel 1.15a (met als opschrift ‘Drank- en horeca-inrichting’) toegevoegd aan het Bouwbesluit 2012. Het nieuwe wetsartikel luidt voluit: “Indien aan een activiteit op grond van het Besluit eisen inrichtingen Drank- en horecawet een voorschrift is verbonden dat strenger is dan een bij of krachtens dit besluit gesteld voorschrift is uitsluitend het aan die activiteit verbonden voorschrift van toepassing.” Lees verder

Horen en adviseren door een onvolledige adviescommissie

Voor bestuursorganen wordt het steeds belangrijker om de besluitvorming inzake bezwaarschriften sneller af te ronden. Daarbij speelt uiteraard de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen een rol, naast het streven om burgers meer service te bieden. Het horen en adviseren door een (externe) adviescommissie in de zin van art. 7:13 Awb is hierbij een vertragende factor: er geldt een langere beslistermijn (van twaalf weken, zie art. 7:10 lid 1 Awb). Aan deze vertragende werking van een adviescommissie kan onder omstandigheden worden tegemoetgekomen… Lees meer

Persoonsgebonden gedoogbeschikking of omgevingsvergunning staat niet in de weg aan handhaving van latere inwoners

Het permanent bewonen van een recreatieverblijf is doorgaans niet toegestaan op grond van de toepasselijke bestemmingsplanregels en art. 2.1 lid 1, onder c van de Wabo. Onder bepaalde voorwaarden kunnen permanente bewoners in aanmerking komen voor een persoonsgebonden gedoogbeschikking (PGB) of een persoonsgebonden omgevingsvergunning (PGO), waarmee het strijdige gebruik wordt gedoogd respectievelijk gelegaliseerd. Lees meer

Huurder recreatiewoning (derde-)belanghebbende?

Dit keer een interessante casus uit de praktijk, waarbij een last onder dwangsom werd opgelegd aan de eigenaar/verhuurder van een recreatiewoning om het laten gebruiken ten behoeve van permanente bewoning te beëindigen en beëindigd te houden. Hoewel juridisch zowel de eigenaar als de huurder zelfstandig als overtreder kunnen worden aangeschreven, had het college er in casu voor gekozen om enkel de eigenaar als overtreder aan te schrijven. Lees meer

Last onder dwangsom punitief van karakter?

Deze keer aandacht voor een opvallend arrest van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch. Hoewel het in deze zaak een strafrechtelijk geding betrof, is het arrest ook interessant voor het bestuursrecht. In een notendop komt de zaak hierop neer: Het Hof is in voornoemd arrest van oordeel dat de strafvervolging van verdachte ter zake van overtreding van artikel 76 WPV - kort gezegd: het verrichten van taxivervoer zonder vergunning - in strijd is met de beginselen van een goede procesorde… Lees meer

Wetsvoorstel Wet open overheid

De Wet open overheid is een initiatiefvoorstel van de Tweede Kamerleden Voortman (D66) en Van Weyenberg (D66). Het doel van deze wet is om overheden en semi-overheden transparanter te maken, om zo het belang van openbaarheid van publieke informatie voor de democratische rechtsstaat, de burger, het bestuur en economische ontwikkeling beter te dienen. Op dit moment ligt het wetsvoorstel nog bij de Eerste Kamer. Enkele belangrijke aspecten bespreek ik in dit artikel. Lees meer

Verschoonbare termijnoverschrijding versus rechtsmiddelenverwijzing

Op grond van de wet (art. 3:45 en art. 6:23 Awb) dient onder een primair besluit respectievelijk een beslissing op bezwaar een rechtsmiddelenverwijzing opgenomen te worden, waarin de belanghebbende erop wordt gewezen binnen welke termijn en waar bezwaar dan wel beroep kan worden ingesteld. In de praktijk wordt nog wel eens verzuimd om een (correcte) rechtsmiddelenverwijzing op te nemen in het besluit. Lees meer

Wet bevordering mediation in het bestuursrecht: een update

Mediation is de afgelopen jaren steeds meer in zwang gekomen als een vorm van alternatieve geschilbeslechting voor bezwaarschrift- en beroepsprocedures. Om op deze ontwikkeling in te spelen, had het toenmalige Tweede Kamerlid Van der Steur (VVD) in 2013 het initiatiefvoorstel ingediend tot invoering van de Wet bevordering van mediation in het bestuursrecht om de rol van mediation tijdens bestuursrechtelijke procedures te versterken. Lees meer

Wanneer is sprake van ‘beroepsmatig verleende rechtsbijstand’?

Op grond van art. 7:15 lid 2 Awb en art. 8:75 Awb kan de burger aan het bestuursorgaan verzoeken om vergoeding van de kosten, die deze ten behoeve van het instellen van bezwaar respectievelijk beroep redelijkerwijs heeft moeten maken. De in de praktijk belangrijkste kostenpost betreft die met betrekking tot door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand (art. 1, aanhef en sub a Besluit proceskosten bestuursrecht). Lees meer

3 valkuilen bij de invordering

Per 1 juli 2009 (invoering Vierde Tranche Awb) is met de introductie van de invorderingsbeschikking de invordering van verbeurde dwangsommen onder het bestuursrecht gebracht. Waar dit voorheen een civielrechtelijk traject betrof (vaak behandeld door de huisadvocaat van de gemeente) is het thans het bestuur zelf dat het gehele invorderingstraject afwikkelt, inclusief bezwaar en beroep. Ondanks dat de Vierde Tranche al ruim zeven jaar in werking… Lees meer

Proceskosten voor juridische rechtsbijstand: forfaitaire vergoeding of niet?

Indien een besluit in bezwaar of (hoger) beroep wordt herroepen c.q. vernietigd vanwege aan het betreffende bestuursorgaan te wijten onrechtmatigheid, kan de belanghebbende in aanmerking komen voor een vergoeding ter zake van de kosten van door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand (mits de belanghebbende daarom tijdig, d.w.z. uiterlijk ter zitting, heeft verzocht). Lees verder

“Blowverbod” in APV mogelijk tegen drugsoverlast

Sinds 9 april 2018 is het in Den Haag op 13 plekken verboden om softdrugs te gebruiken in de openbare ruimte. Het betreft vooral gebieden waar veel publiek komt (met name toeristen) zoals: het centrum, delen van Scheveningen (waaronder de gehele kuststrook), Escamp en Laak. Het instellen van het blowverbod is één van de maatregelen om (drugs)overlast in de stad aan te pakken. Lees meer

Let op: per 1 juli geen stedenbouwkundige voorschriften in bouw-verordening meer!

Per 1 juli 2018 komt een definitief einde aan de gemeentelijke praktijk om stedenbouwkundige voorschriften op te nemen in de plaatselijke bouwverordening. Dergelijke voorschriften werden in de gemeentelijke bouwverordening opgenomen voor gebieden waarvoor geen bestemmingsplan gold óf voor gebieden waarvoor wèl een bestemmingsplan van kracht was, maar waarin bepaalde (wenselijk geachte) voorschriften ontbraken. Lees meer.

http://mball.nl/ontwikkelingen-jurisprudentie/

De kruimelgevallenregeling: ontwikkelingen in de jurisprudentie

Het komt in de praktijk regelmatig voor dat een omgevingsvergunning wordt verleend voor het in afwijking van het bestemmingsplan (of de beheersverordening) mogen gebruiken van gronden of bouwwerken. De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) biedt hiervoor in art. 2.12 lid 1 Wabo een drietal afwijkingsmogelijkheden. Lees verder.