Op 1 juli 2017 is artikel 1.15a (met als opschrift ‘Drank- en horeca-inrichting’) toegevoegd aan het Bouwbesluit 2012. Het nieuwe wetsartikel luidt voluit: “Indien aan een activiteit op grond van het Besluit eisen inrichtingen Drank- en horecawet een voorschrift is verbonden dat strenger is dan een bij of krachtens dit besluit gesteld voorschrift is uitsluitend het aan die activiteit verbonden voorschrift van toepassing.” Lees het volledige artikel van mr. Pieter de Jonge.

Dit artikel maakt onderdeel uit van een maandelijkse cyclus van artikelen. Eerder verschenen artikelen zijn hier te lezen.