Per 1 juli 2009 (invoering Vierde Tranche Awb) is met de introductie van de invorderingsbeschikking de invordering van verbeurde dwangsommen onder het bestuursrecht gebracht. Waar dit voorheen een civielrechtelijk traject betrof (vaak behandeld door de huisadvocaat van de gemeente) is het thans het bestuur zelf dat het gehele invorderingstraject afwikkelt, inclusief bezwaar en beroep.

Ondanks dat de Vierde Tranche al ruim zeven jaar in werking is getreden, blijken in de praktijk toch nog steeds de nodige misverstanden te bestaan omtrent het op correcte wijze invorderen van dwangsommen (waaronder het tijdig stuiten van de verjaring). Vaak blijkt het om dezelfde hardnekkige fouten te gaan, reden waarom in dit artikel nader wordt ingegaan op drie van de meest voorkomende valkuilen.

Valkuil 1

De invorderingsbeschikking is zelf géén stuitingshandeling. Veel ambtenaren verkeren ten onrechte in de veronderstelling dat de verjaring van de invorderingsbevoegdheid (één jaar: zie art. 5:35 Awb) wordt gestuit door het verzenden van de invorderingsbeschikking. Dit is onjuist, want de verjaring kan enkel worden gestuit op één van de wijzen als vermeld in art. 4:105 / 4:106 Awb en daar staat de invorderingsbeschikking niet in vermeld. Deze misvatting leidt er in de praktijk nog al eens toe dat de verjaring voltooid blijkt te zijn op het moment dat er wordt aangemaand (zie bijvoorbeeld de uitspraak Rb. Gelderland 11 juli 2013, NL:RBGEL:2013:1567).

Valkuil 2

In de praktijk blijkt ook de aanmaning niet altijd correct geformuleerd te zijn, met als gevolg dat deze geen stuitende werking heeft. Onder huidig recht moet de (schriftelijke) aanmaning voldoen aan de eisen van art. 4:112 / 4:113 Awb, waaronder de vermelding dat bij niet tijdige betaling deze kan worden afgedwongen door op kosten van de schuldenaar uit te voeren invorderingsmaatregelen. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft bepaald dat indien deze mededeling ontbreekt, de aanmaning niet rechtsgeldig is (ABRvS 22 juli 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2301).

Valkuil 3

De Afdeling heeft meermaals bepaald dat het ‘opschorten’ van de invordering niet gelijk staat aan het verlenen van uitstel in de zin van art. 4:94 Awb (ABRvS 19 juni 2013, zaaknr. 201205948/1/A4). Dit betekent derhalve dat er in geval van opschorten of aanhouden van de invordering geen sprake is van een van rechtswege verlengen van de verjaringstermijn ex art. 4:111 lid 1 Awb. Het uit coulance meewerken aan het verzoek van de overtreder om (hangende de procedure) de invordering op te schorten c.q. aan te houden, brengt derhalve mee dat de verjaring gewoon doorloopt, zonder dat deze wordt verlengd. In plaats van de invordering op te schorten, moet het bestuur expliciet een uitstel van betaling verlenen om te voorkomen dat de invorderingsbevoegdheid tussentijds verjaart.

Auteur: mr. P.H.J. (Pieter) de Jonge


Over Pieter de Jonge
Mr. P.H.J. de Jonge studeerde in 2006 cum laude af aan de Rijksuniversiteit Groningen in het Nederlands recht met als hoofdrichting Staats- en Bestuursrecht. Zijn tot artikel bewerkte scriptie werd in 2007 bekroond met de Ars Aequiprijs voor de beste wetenschappelijke publicatie van een rechtenstudent in de periode 2005/2006. Na zijn afstuderen is hij werkzaam geweest als juridisch beleidsmedewerker bij de Tweede Kamer, gemeentelijk jurist handhaving en juridisch medewerker bij een advocatenkantoor. Sinds 2008 is hij werkzaam als jurist bij MB-ALL, waar hij zich met name bezighoudt met het uitvoeren van bestuursrechtelijke handhavingstrajecten voor diverse gemeenten en omgevingsdiensten.

Meer lezen?

Hier lees je onze andere artikelen op het gebied van handhaving van veiligheid en leefbaarheid.

Onze juridische oplossingen

Voor het uitbesteden van uw handhavingsdossiers, gedegen juridisch advies, inhuur van interim handhavingsjuristen, opstellen van uitvoerbaar handhavingsbeleid, aanpak van adreskwaliteit, verbetering van recreatieterreinen en snippergroenprojecten is MB-ALL uw partner.