Snippergroen; Basisregistratie Personen; Buitengewoon Opsporingsambtenaar; opsporingsambtenaar; BOA-opleiding; toezichthouder gemeente; MB-ALL; Drank- en Horecawet handhaving; handhaving en toezicht; toezicht recreatie; handhavingsjuristen; detachering; permanente bewoning; fiscalisten; handhaving gemeente

Woonoverlast: hoe nu verder?

Ongeveer een kwart (28,7%, CBS) van de Nederlanders heeft in 2016 aangegeven af en toe overlast te ervaren van buurtbewoners. Desondanks zijn veel gemeenten zich nog niet bewust van de impact van deze problematiek op het dagelijks leven van bewoners. Gevolg is dat overlastgevende situaties dikwijls niet worden aangepakt.

Gemeenten en woningbouwcorporaties hebben een gedeelde verantwoordelijkheid voor het creëren van een optimaal woongenot. Om het woongenot te optimaliseren wordt gemeenten aangeraden om de regie te voeren op de aanpak van woonoverlast. Samenwerking met integrale partners (denk hierbij aan woningbouwcorporaties, wijkagenten, BOA’s, lokaal maatschappelijk werk en de GGD) is hierbij essentieel.

Vervolgens wordt per casus een integraal plan van aanpak opgesteld. Aan de hand van het plan van aanpak kunnen partners (soms gezamenlijk) instrumenten inzetten. Voor een effectieve aanpak is het essentieel om preventieve en repressieve instrumenten in het plan van aanpak te combineren. Dit kan van een bemiddelingsgesprek tot de inzet van de nieuwe extra bevoegdheden vanuit de Wet aanpak woonoverlast.

Huidige ontwikkelingen

Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek

Per 1 januari jl. is de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp) in werking getreden. Door de intrede van deze wet beschikken gemeenten over een extra instrument om een concentratie van overlastgevers binnen een bepaald gebied te voorkomen. De Wbmgp creëert de mogelijkheid voor gemeenten om de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te verzoeken een specifiek gebied aan te wijzen als ‘kansenzone’. Een ‘kansenzone’ is een afgebakend gebied waarin aan woningzoekenden op grond van artikel 8, 9 en 10 eisen kunnen worden gesteld. Hierbij valt te denken aan het hebben van een inkomen uit arbeid, specifieke sociaaleconomische kenmerken of het gegronde vermoeden dat de huisvesting van een natuurlijk persoon kan leiden tot een toename van overlast of criminaliteit in de kansenzone.

Doel van het instrument is om een substantiële bijdrage te leveren aan de vermindering van ernstige vormen van overlast in een vooraf aangewezen gebied. De woon- en leefomgeving verbetert in belangrijke mate door de evenredige spreiding van de lasten.

Wet aanpak woonoverlast (Aso-wet)

De Wet aanpak woonoverlast is per 1 juli jl. in werking getreden. De wet creëert de bevoegdheid voor de burgemeester om een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang op te leggen wegens het veroorzaken van ernstige en herhaaldelijke hinder voor omwonenden. De last onder bestuursdwang bestaat uit het geven van een specifieke gedragsaanwijzing. De gedragsaanwijzing kan zowel gericht zijn op het verbieden van bepaald gedrag als ook het na laten leven van sociaal wenselijk gedrag. Te denken valt aan het opleggen van een bezoekverbod of het verplicht binnen houden van honden. Mochten deze maatregelen niet tot een oplossing leiden, dan kan een burgemeester in het uiterste geval een tijdelijk huisverbod opleggen voor een maximale duur van 10 dagen.

Auteur: Suzanne Vink, beleidsadviseur OOV

Meer informatie of een afspraak:

Randy Tjong-A-Hung

Randy Tjong-A-Hung

Accountmanager handhaving, beleid & OOV

T. 0346 - 58 30 77
E. randy@mball.nl