Basisregistratie Personen; Buitengewoon Opsporingsambtenaar; opsporingsambtenaar; handhaving en toezicht; toezicht recreatie; handhavingsjuristen; detachering; permanente bewoning; handhaving gemeente

De basisregistratie op orde

Wie schakelt u in voor huisbezoeken en het voeren van lastige gesprekken en interviews op adressen in uw gemeente? Zorg ervoor dat de Basisregistratie Personen in orde is. Zo weet u wie waar woont. MB-ALL heeft veel ervaring met onder meer huisbezoeken en helpt u met de BRP.

Aanpak adreskwaliteit

Al 10 jaar voert MB-ALL in vele gemeenten huisbezoeken uit. Onze onderzoekers zijn opgeleid tot particulier onderzoeker (mbo-niveau). De opleiding die ze volgen, focust zich op objectief waarnemen, rapporteren en de privacy gedragscode. Als enige dienstverlener beschikken we over een vergunning van het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor het in stand houden van een particulier onderzoeksbureau. Daarnaast beschikken we over een melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Referenties

Gemeente Utrecht

Voor de gemeente Utrecht heeft MB-ALL adresonderzoeken uitgevoerd in het kader van een project ‘studentenhuisvesting’. Toezichthouders van MB-ALL hebben bezoeken gebracht, interviews met bewoners afgenomen en inspecties van de woonsituatie uitgevoerd en de bevindingen gerapporteerd aan de gemeente.

Gemeente Peel en Maas

Bij deze opdrachtgever voert MB-ALL onderzoek uit naar de bewoningssituatie. Door het afleggen van bezoeken en controles wordt de actuele bewoningssituatie in kaart gebracht om op basis hiervan te beoordelen of deze voldoet aan de regels.

Gemeente Gilze en Rijen

Voor deze gemeente voert MB-ALL op projectbasis 70 adresonderzoeken uit in het kader van de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit. De gemeente neemt deel aan dit project maar heeft onvoldoende capaciteit om de huisbezoeken uit te voeren. De toezichthouders van MB-ALL voeren huisbezoeken uit en verzorgen de rapportages in de controlemodule van ICTU. Daarnaast zorgt de projectleider van MB-ALL voor de coordinatie van de werkzaamheden en voortgangsrapportage aan de gemeente.

Gemeente Almere

MB-ALL heeft bij de gemeente Almere een toezichthouder Brp gedetacheerd. De toezichthouder voert huisbezoeken uit in het kader van regulier adresonderzoek, de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit en projecten in het kader van fraudebestrijding en veiligheid.

Gemeente Bergen op Zoom

De gemeente Bergen op Zoom doet mee aan de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit en heeft een toezichthouder van MB-ALL ingehuurd om de dossiers die worden aangeleverd door ICTU af te doen. Daarnaast is onze medewerker betrokken bij regulier adresonderzoek en de coaching van andere medewerkers.

Samenwerken met MB-ALL betekent dus dat u aan alle noodzakelijke wettelijke eisen voldoet. Bij geconstateerde onregelmatigheden is er een naadloze integratie met juridische opvolging en inzet van onze ervaren beleidsafdeling. We hebben onder meer adrescontroleurs (particulier onderzoeker), juristen (hbo en academisch), beleidsmedewerkers, projectleiders en regisseurs die gespecialiseerd zijn in adresonderzoek voor de Basisregistratie Personen.

Wat kan MB-ALL voor u doen?

De speerpunten voor Basisregistratie Personen:

  • Uitvoeren van administratief onderzoek .
  • Uitvoeren huisbezoeken.
  • Juridische dossieranalyse en advisering.
  • Procedures voor ambtshalve wijziging.
  • Bestuurlijke boetes BRP.
  • Bepalen beleidsregels.
  • Opstellen verordening BRP.

Projecten

Binnen de aanpak van adreskwaliteit bieden wij verschillende diensten aan. U kunt hierbij denken aan een projectmatige controle die gericht is op bepaalde wijken en adressen. Of een projectmatige analyse, waar inventarisatie van risicoadressen een onderdeel van is. Wilt u verbetertrajecten uitbesteden inclusief juridische en administratieve opvolging? Of het projectleiderschap en regievoering door een expert laten uitvoeren? Ook hiervoor schakelt u MB-ALL in. Wilt u liever gespecialiseerde medewerkers detacheren of coaching voor uw team, dan kunnen we uiteraard bijstaan.

Meer informatie of een afspraak:

Elizabeth Schuurman

Elizabeth Schuurman

Manager Projecten

T. 0346 - 58 30 70
M. 06 – 823 131 01
E. elizabeth@mball.nl