Skip to main content
ArtikelenJuridischvergunningverlening

Landelijke Handhavingsstrategie Omgevingsrecht vastgesteld

Door 29 november 2022december 15th, 2022Geen reacties

De Landelijke Handhavingsstrategie Omgevingsrecht (LHSO), de opvolger van de Landelijke Handhavingsstrategie (LHS) uit 2014, is vastgesteld. Aanleiding is de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De LHSO heeft betrekking op deze wet en de daarop gebaseerde regels, en is daarmee breder dan de LHS.

Het Omgevingsbesluit stelt eisen aan de kwaliteit van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). Ook zijn alle organisaties die betrokken zijn bij handhaving verplicht een uitvoerings- en handhavingsstrategie vast te stellen in een of meer documenten. Daarin wordt gemotiveerd aangegeven welke doelen worden gesteld voor de uitvoering en handhaving en welke werkzaamheden met het oog op die doelen zullen worden verricht. Voor het handhavingsdeel wordt door gemeenten bij voorkeur de LHSO gebruikt. Voor de omgevingsdiensten is dit verplicht.

Bestuursrechtelijk en strafrechtelijk handhaven

De LHSO is bedoeld als instrument voor de organisaties belast met de handhaving van de Omgevingswet en daarop gebaseerde regels. Om effectief te kunnen handhaven, moeten deze organisaties intensief en loyaal samenwerken. Dat geldt voor bestuurlijke overheden en instanties binnen de strafrechtsketen onderling en voor deze organisaties met elkaar. Vrijwel alle omgevingsrechtelijke regels worden immers zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk gehandhaafd.

Meer lezen over de Landelijke Handhavingsstrategie Omgevingsrecht (PDF) of lees het hele artikel op VNG.nl.

Wat houdt dit VTH nieuws in voor gemeenten?

De Omgevingswet betekent een vereenvoudiging van het stelsel van wetgeving voor de ontwikkeling en beheer van de leefomgeving doordat wetten en regels worden gebundeld in één nieuwe wet. Hierbij gaat het onder meer om wet- en regelgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Onze juristen hebben actuele kennis van de Omgevingswet. Wij helpen uw gemeente graag bij de implementatie van de nieuwe wet en bij de uitvoering.