Skip to main content
ArtikelenBOA'sOpleidingscentrum

Nieuwe bevoegdheden voor BOA’s onder de Omgevingswet in 2024

Door 7 februari 2024februari 19th, 2024Geen reacties

Per 1 januari 2024 treedt de nieuwe regeling van de Minister van Justitie en Veiligheid in werking, gericht op wijzigingen van de Regeling domeinlijsten, buitengewoon opsporingsambtenaar. Deze aanpassingen houden verband met de introductie van de Omgevingswet. De voornaamste veranderingen betreffen de uitbreiding van de bevoegdheden in domein I met betrekking tot verkeershandhaving, verduidelijking van de systematiek binnen een veilige publieke taak, en enkele technische aanpassingen.

Domein I: Omgevingswet en Verkeershandhaving

De Omgevingswet brengt een verschuiving van regelgeving met zich mee, waarbij veel regels die voorheen landelijk werden gereguleerd nu onder de bevoegdheid van de omgevingsverordening (provincie), waterschap verordening (waterschap), en het omgevingsplan (gemeente) vallen. Het BAL (Besluit activiteiten leefomgeving) blijft eveneens een rol spelen. Onder de Omgevingswet krijgt de domein I BOA acht nieuwe mogelijkheden om op te treden, wat een aanzienlijke uitbreiding van bevoegdheden betekent.

Bevoegdheden verkeershandhaving

Met de uitbreiding van bevoegdheden van BOA’s en daarmee de intensivering in de handhaving zal het aantal overtredingen afnemen en de verkeersveiligheid verbeteren. Het gaat daarbij om het geen of onjuiste fietsverlichting voeren, het negeren van rood licht door fietsers en voetgangers, en het handheld telefoongebruik door fietsers. Met pilots is bekeken in hoeverre de BOA’s in staat zijn deze aanvullende taken uit te voeren, tot welke resultaten dit leidt met betrekking tot de verkeersveiligheid en het nalevingsgedrag, en welke eventuele problemen en risico’s zich daarbij voordoen. Voorwaarde voor het handhaven van […] is het opstellen van een gedeeld handhavingsarrangement met het OM, de politie en de gemeente. Een handhavingsarrangement maakt inzichtelijk wanneer, door wie, met welk juridisch instrumentarium en met welke consequenties wordt opgetreden.

Domein II: Actuele bevoegdheden

Voor de domein II BOA is de bevoegdheid al geactualiseerd via de invoeringswet Omgevingswet. Artikel 1a van de Wet op de economische delicten en EU-verordeningen voorziet de domein II BOA van passende bevoegdheden. Hieronder valt een niet-limitatieve opsomming van zaken onder de Omgevingswet die binnen de domein II bevoegdheid kunnen vallen, met een focus op handhaving van economische delicten. Deze wijzigingen markeren een belangrijke stap voorwaarts in het efficiënt en doeltreffend handhaven onder de Omgevingswet, waardoor BOA’s beter toegerust zijn om de uitdagingen van de veranderende regelgeving aan te gaan.

Opsomming wijzigingen voor handhaving

Dat recente ingang van de Omgevingswet voor uitdagingen zorgt is inmiddels wel duidelijk. Om hierin enige helderheid te verschaffen is er via de staatscourant een publicatie verschenen die een en ander opsomt en weergeeft over de veranderingen, sinds de ingang van de omgevingswet toegespitst op handhaving.

Bronvermelding en complete opsomming vindhandhaving.nl

MB-ALL: Uw partner in nieuwe bevoegdheden onder de Omgevingswet

MB-ALL staat paraat om organisaties te ondersteunen bij de implementatie van de recente uitbreiding van BOA-bevoegdheden onder de Omgevingswet. Met specialistische kennis van het omgevingsrecht bieden wij trainingen die aansluiten bij de specifieke behoeften van uw organisatie. Onze continue ondersteuning, praktijkgerichte aanpak en advies dragen bij aan een effectieve handhaving en een veilige publieke taak. Neem contact met ons op voor een op maat gemaakt traject en laat MB-ALL uw betrouwbare partner zijn in het navigeren door de uitdagingen van de Omgevingswet.