Gedoogbeslissingen: Geen besluiten, soms wel daaraan gelijk

Auteur: M. Schuurman-Keijer Op 16 januari  2019 heeft Staatsraad AG Widdershoven op verzoek van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (verder Afdeling) een conclusie gewezen over de vraag of gedoogbeslissingen al dan niet als besluit in de...

Lees meer

Ondermijningswetgeving: wat kunnen we verwachten?

Veranderingen op de rol met betrekking tot ondermijningswetgeving Auteur: J. Elshof Ondermijning is een van de speerpunten van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Bij ondermijnende criminaliteit wordt door de georganiseerde misdaad misbruik gemaakt van legale...

Lees meer

Hoorplicht bij invorderingsbeschikkingen

Afdeling nuanceert rechtspraak inzake hoorplicht bij invorderingsbeschikkingen Auteur: P. de Jonge Art. 4:8 Awb bepaalt dat het bestuursorgaan een belanghebbende in de gelegenheid moet stellen om (mondeling of schriftelijk, zie art. 4:9 Awb) zijn zienswijze naar voren...

Lees meer

Evenementenveiligheid; volledig uitgekleed?

In oktober 2018 verscheen de nieuwe versie van de Handreiking Evenementenveiligheid bij de politie, veiligheidsregio’s en gemeenten ook wel beter bekend als de HEV. Met dit document - dat in 2012 is vastgesteld - werd beoogd te adviseren bij het bepalen van een...

Lees meer

Nederland Digitaal, zijn we er klaar voor?

Digitalisering is een hot item. Elk bedrijf probeert op de meest innovatieve manier digitalisering in zijn bedrijfsvoering te integreren. De overheid kan daarin niet achterblijven. Zo heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties op 14 juli...

Lees meer

Hoe moet een bestuursorgaan omgaan met handhavingsverzoeken?

Bestuursorganen worden regelmatig geconfronteerd met meldingen van overlast en verzoeken tot handhaving. In de praktijk is voor bestuursorganen lang niet altijd duidelijk of een bericht van een burger een verzoek tot handhaving is of een ‘gewone’ melding van overlast....

Lees meer

Zijn uw producten AVG bestendig?

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze verordening heeft ervoor gezorgd dat er nog maar een privacywetgeving geldt voor alle EU-landen. De (Nederlandse) Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is sinds die datum daarmee...

Lees meer

Preventieve handhaving of voorkomen van herhaling?

In een uitspraak van eerder dit jaar (ECLI:NL:RVS:2018:209) zette de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) opnieuw het verschil uiteen tussen preventieve handhaving in de zin van artikel 5:7 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en...

Lees meer