Skip to main content
BlogsJuridisch

De rol van MB-ALL in een recent bestuursrechtelijk geschil

Door 28 december 2023januari 3rd, 2024Geen reacties

MB-ALL fungeert als kennispartner voor de overheid en wordt frequent ingezet voor complexe vraagstukken en gespecialiseerde werkzaamheden. In dit artikel beschrijft handhavingsjurist Anish een recente rechtszaak bij de bestuursrechter (voorlopige voorzieningenrechter), waarin een gemeente ons kantoor had ingeschakeld om juridische ondersteuning te bieden bij de afwikkeling van diverse bezwaren tegen een omgevingsvergunning in de betreffende gemeente. Kort gezegd: Het juridisch team van MB-ALL is ingeschakeld om namens het college van B&W bij de bestuursrechter verweer te voeren.

Hierbij zijn de volgende handelingen verricht:

  • Vooroverleg bezwaarmaker. Indien mogelijk of nodig, vindt er eerst een overleg plaats met bezwaarmaker om de zaak in der minne te beslechten;
  • Samenstellen procesdossier;
  • Opstellen verweerschrift, een concept van het verweerschrift wordt vervolgens voorgelegd aan de contactpersoon van de gemeente ter afstemming en akkoord;
  • Vertegenwoordiging ter zitting. De jurist van MB-ALL woont namens het college van B&W de zitting in rechtbank Utrecht bij en voert het woord;
  • Afstemming en overleg met de contactpersoon van de gemeente vindt gedurende het gehele traject plaats. De jurist van MB-ALL vormt hierbij een vast aanspreekpunt.

Korte omschrijving zaak

De zaak gaat over een omgevingsvergunning die het college heeft verleend voor het realiseren van een aantal appartementen. De omgevingsvergunning is verleend voor de activiteit bouwen en strijdig gebruik met het bestemmingsplan.

Verzoekers hebben tegen dit besluit bezwaar gemaakt bij het college. In afwachting van de behandeling daarvan hebben zij op 7 september 2023 een verzoek om voorlopige voorziening ingediend en de voorzieningenrechter gevraagd om de omgevingsvergunning bij wijze van voorlopige voorziening te schorsen. Tegen de verleende vergunning is door vele omwonenden bezwaar gemaakt. Namens deze gemeente hebben wij verweer gevoerd en onderstaand neem ik u mee in ons werkproces.

Start werkzaamheden

Direct na ontvangst van het dossier zijn wij van start gegaan met de werkzaamheden, waaronder het opstellen van een procesdossier. Eerst is door mij een samenvatting gemaakt van de bezwaarschriften, zodat wij zicht kregen op de omvang van het dossier en de relevante bezwaargronden van verzoekers. Op basis van deze samenvatting hebben Arjan en Tineke vervolgacties gepland om e.e.a. uit te zoeken, eventueel in het minnelijk traject af te wikkelen en het verweerschrift op te stellen.

Minnelijk traject

Idealiter wil je een zaak afwikkelen in het minnelijk traject; d.w.z. het bereiken van een akkoord tussen partijen zonder tussenkomt van de rechter. Reden waarom wij eerst de mogelijkheden hebben onderzocht om de zaak in het minnelijk traject af te wikkelen. Daarbij hebben wij betrokken partijen gesproken, zoals de vergunninghouder en de gemeente. Nadat duidelijk werd dat niet overeenstemming kon worden bereikt in het minnelijk traject, omdat verzoekers en vergunninghouder bij hun standpunten bleven, hebben wij het opstellen van het verweerschrift in gang gezet.

Opstellen verweerschrift

De samenvatting die ik eerder had opgesteld is in eerste instantie als uitgangspunt genomen voor het verweerschrift. Vervolgens zijn de relevante bezwaargronden nu door ons per grond betwist. Daarvoor hebben wij jurisprudentieonderzoek verricht en uitspraken van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, het gerechtshof en de rechtbank bijgevoegd om ons verweer te versterken en/of onderbouwen. Het uitgebreide verweerschrift kreeg in korte tijd steeds meer vorm en inhoud. In het verweerschrift is betoogd dat de verleende vergunning onder aanvulling van de motivering, die in het verweerschrift is uitgewerkt, in stand kan blijven.

Inmiddels werkten wij met meerdere juristen met verschillende achtergronden aan de zaak. Deze juristen hebben bijvoorbeeld jarenlange (praktijk)ervaring in de bestuursprocespraktijk of komen net als ik uit de advocatenwereld.

Verwerkingstijd drastisch verkort door online server

Doordat ons kantoor werkt met een online server en onze gegevens in de ‘cloud’ staan opgeslagen, hebben wij het verweerschrift gelijktijdig en locatieonafhankelijk kunnen bewerken en aanvullen. De verwerkingstijd van documenten wordt met deze werkwijze drastisch verkort, waardoor wij in korte tijd het verweerschrift konden finaliseren. Dit is ook van groot belang geweest wegens de korte termijnen welke gemoeid zijn met de voorlopige voorziening. Dergelijke termijnen wil je namelijk niet laten verlopen vanwege de grote gevolgen die dat met zich meebrengt.

Zitting rechtbank Midden-Nederland

Uiteindelijk is door ons kantoor een verweerschrift met bijlagen ingediend bij de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht. Vervolgens werd deze bestuursrechtszaak behandeld door de voorzieningenrechter. Deze zitting hebben wij namens de gemeente bijgewoond met twee juristen en de ambtenaar van de gemeente die de vergunning in kwestie heeft verleend.

Tijdens de zitting hebben verzoekers en vergunninghouder hun standpunten toegelicht en wij hebben verweer gevoerd. De rechter heeft de zaak feitelijk behandeld, vragen gesteld aan beide partijen en de belangen van partijen afgewogen. Mede door ons verweerschrift en mondelinge verweer, heeft de rechter onmiddellijk na zitting mondeling uitspraak gedaan.

Uitspraak

De rechter heeft beslist om het verzoek om voorlopige voorziening van bezwaarmakers af te wijzen. Hierbij overwoog de rechter dat de omgevingsvergunning in bezwaar waarschijnlijk, onder aanvulling van de motivering, in stand kan blijven. Dit betekent dat de vergunninghouder mag beginnen met de bouw van de appartementen, met de kanttekening dat hij dat wel op eigen risico doet. Als de omgevingsvergunning toch niet in stand blijft, dan moet het bouwwerk weer worden afgebroken.

Als toonaangevende kennispartner voor de overheid, biedt MB-ALL gespecialiseerde juridische ondersteuning aan bij complexe vraagstukken. Van vooroverleg tot vertegenwoordiging ter zitting, onze juridische experts staan paraat.