Nieuwe coördinatieregeling inrichtingseisen Bouwbesluit 2012 en DHW

Op 1 juli 2017 is artikel 1.15a (met als opschrift ‘Drank- en horeca-inrichting’) toegevoegd aan het Bouwbesluit 2012. Het nieuwe wetsartikel luidt voluit: “Indien aan een activiteit op grond van het Besluit eisen inrichtingen Drank- en horecawet een voorschrift is verbonden dat strenger is dan een bij of krachtens dit besluit gesteld voorschrift is uitsluitend het aan die activiteit verbonden voorschrift van toepassing.”

Artikel 1.15a Bouwbesluit 2012 bevat derhalve een coördinatieregeling tussen enerzijds de voorschriften uit het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet en anderzijds de voorschriften bij of krachten het Bouwbesluit 2012.

Conflicteren deze voorschriften met elkaar, dan prevaleert het voorschrift uit het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet, mits dit laatste voorschrift strenger is dan het conflicterende voorschrift uit het Bouwbesluit 2012.

Door deze coördinatieregeling wordt voorkomen dat de horeca-exploitant die een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit heeft gekregen (en dus aan het Bouwbesluit voldoet), niet aan de soortgelijke doch zwaardere voorschriften van het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet heeft voldaan. Deze zwaardere voorschriften hebben met name betrekking op ventilatie, plafondhoogtes en sanitair. Artikel 1.15a Bouwbesluit 2012 geldt zowel voor nieuwbouw als voor verbouw.

De toetsingskaders van het Bouwbesluit 2012 en het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet zijn thans beter op elkaar afgestemd door artikel 1.15a Bouwbesluit 2012 dat de rangorde bepaalt in geval van samenlopende voorschriften. Het kan natuurlijk altijd nog beter. Zo pleit de VNG voor een verdergaande integratie door het opnemen van de inrichtingseisen uit het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet in het Bouwbesluit 2012 (of te zijner tijd in het Besluit bouwwerken leefomgeving onder de Omgevingswet). Dit zorgt voor een eenduidige vergunning – waar er nu twee nodig zijn – en zorgt dus voor minder administratieve lasten voor de ondernemer én de gemeente.

In samenhang met de inwerkingtreding van het nieuwe artikel 1.15a, zijn een aantal voorschriften in het Bouwbesluit 2012 voortaan niet meer aangestuurd voor de zogenoemde bijeenkomstfunctie voor alcoholgebruik. Zo is vervallen artikel Bouwbesluit 2012, dat betrekking had op de bereikbaarheid van toiletten (nieuwbouw). Tabel 4.8 is overeenkomstig aangepast. Tevens vervallen is artikel 4.15 dat hetzelfde voorschrift voor bestaande bouw regelde. Tabel 4.13 is eveneens aangepast.

Auteur: mr. P.H.J. (Pieter) de Jonge

Meer lezen?

Hier lees je onze andere artikelen op het gebied van handhaving van veiligheid en leefbaarheid.

Juridische diensten

Voor het uitbesteden van uw handhavingsdossiers, gedegen juridisch advies, inhuur van interim handhavingsjuristen, opstellen van uitvoerbaar handhavingsbeleid, aanpak van adreskwaliteit, verbetering van recreatieterreinen en snippergroenprojecten is MB-ALL uw partner.