Snippergroen; Basisregistratie Personen; Buitengewoon Opsporingsambtenaar; opsporingsambtenaar; BOA-opleiding; toezichthouder gemeente; MB-ALL; Drank- en Horecawet handhaving; handhaving en toezicht; toezicht recreatie; handhavingsjuristen; detachering; permanente bewoning; fiscalisten; handhaving gemeente

Noodzaak van toezicht en handhaving op recreatieterreinen

Achterstand in handhaving leidt tot risico’s

Toezicht en handhaving op recreatieterreinen heeft lange tijd weinig aandacht gekregen. Hierdoor hebben sommige recreatieterreinen zich ontwikkeld tot plekken waar zich veel zaken buiten het zicht van de overheid afspelen. In onze handhavingspraktijk zien wij dit vooral bij parken die geen of slechts een beperkte recreatieve functie hebben. Maar ook in gevallen waar wel degelijk sprake is van een gezonde exploitatie, is er soms sprake van gebrekkige naleving van regels. Tijd voor verbetering?

Grote variëteit

De problematiek op recreatieterreinen is vaak multidisciplinair. Uit onze praktijkervaring met toezicht op recreatieterreinen blijkt dat de soorten overtredingen zich vooral uitstrekken tot:

  • Brand(on)veiligheid
  • Illegale bouw
  • Permanente bewoning
  • Huisvesting van arbeidsmigranten
  • Hennepteelt
  • Milieudelicten
  • Criminele activiteiten
  • Prostitutie

Risico = kans x effect

Vooral de brandonveiligheid op recreatieterreinen springt in het oog. Elk jaar worden we in het nieuws weer geconfronteerd met branden op recreatieterreinen, waarbij doden en gewonden zijn te betreuren. Ook blijkt vaak weer dat de brandweer grote moeite heeft met het bestrijden van de brand, bijvoorbeeld door gebrekkige bereikbaarheid of onvoldoende bluswatervoorzieningen. Daarnaast leiden zaken als onrechtmatige bewoning, illegale bouw en hennepteelt vaak tot vergroting van de risico’s op het gebied van brand. De kans op brandonveilige situaties is door alle negatief beïnvloedende factoren vaak groot. Het effect evenzeer. Een gebrek aan toezicht en handhaving op (brand)veiligheid brengt dan ook risico’s met zich mee voor gemeenten. Niet alleen omdat gemeenten de taak hebben toe te zien op de naleving van regels op het gebied van brandveiligheid, maar ook omdat ‘imagoschade’ op de loer ligt.

Beheersen van risico’s is noodzakelijk

De effecten van alle voorkomende overtredingen op recreatieterreinen vragen om intensivering van toezicht en handhaving. Omdat vaak vanuit een in de loop der jaren opgebouwde achterstand gehandhaafd moet worden is dat niet zo maar gedaan. Brandveiligheid is vaak een goede ‘kapstok’ van waaruit verbetering op alle onderdelen kan worden gerealiseerd. Zaken als onrechtmatige bewoning en illegale bouw komen daarbij zonder meer ook aan bod, al is het maar omdat deze onderwerpen vaak direct raken aan brandveiligheid.

Inzicht, bewustwording en gezamenlijke aanpak

Vaak leidt een intensivering van toezicht al tot betere naleving, zonder dat handhavend optreden nodig is. Begin daarom met het goed inzichtelijk maken van de problematiek op recreatieterreinen en vooral: communiceer over de resultaten met alle betrokkenen. Het creëren van urgentie door het inzichtelijk maken van risico’s leidt vaak al tot beter naleefgedrag.

Een plan van aanpak waarin prioriteiten worden bepaald is onontbeerlijk. Daarbij is een integrale benadering wenselijk, maar is het tegelijkertijd nodig om keuzes te maken. Niet alles is in één keer op te lossen, dus richt de aanpak op de grootste risico’s. Brandveiligheid is een thema dat iedereen aanspreekt dus dat biedt kansen voor de samenwerking met exploitanten en gebruikers. Zo worden lange juridische procedures zoveel mogelijk voorkomen en is vaak snelle verbetering mogelijk.

Vanuit de verbetering van brandveiligheid kan worden toegewerkt naar een integrale verbetering van veiligheid en leefbaarheid op recreatieterreinen. Daarmee nemen de kansen op herontwikkeling van terreinen of het terugbrengen van de recreatieve aantrekkingskracht bovendien toe. Op deze manier is toezicht en handhaving ook van nut voor het recreatiebeleid van gemeenten.

Auteur: Hans Westhoven, Business Team Manager Handhaving


Over Hans Westhoven
Hans Westhoven heeft als adviseur van MB-ALL voor diverse gemeenten in Nederland, samen met externe partners zoals veiligheidsregio’s en politie, projecten uitgevoerd gericht op de verbetering van (brand)veiligheid op recreatieterreinen. Daarbij is MB-ALL als handhavingsbureau betrokken geweest bij de planvorming, het toezicht, het overleg met betrokken partijen en de juridische handhaving. Deze projecten hebben geleid tot verbetering op recreatieterreinen op het gebied van brandveiligheid, bouwen en gebruik.


Over MB-ALL
MB-ALL handhaaft sinds het begin van deze eeuw. Met tientallen gemeenten en omgevingsdiensten als solide basis is MB-ALL sindsdien uitgegroeid tot marktleider en kennisleider op het gebied van handhaving van veiligheid en leefbaarheid in Nederland. Voor het handhaven van veiligheid en leefbaarheid zijn de competenties Toezicht, Beleid en Juridisch van het grootste belang. MB-ALL heeft alle disciplines in huis en zorgt voor kennisuitwisseling tussen de disciplines.

Meer informatie of een afspraak:

Mr. Hans Westhoven

Mr. Hans Westhoven

Business Team Manager Handhaving

T. 0346 - 58 30 78
E. hans@mball.nl