In oktober 2018 verscheen de nieuwe versie van de Handreiking Evenementenveiligheid bij de politie, veiligheidsregio’s en gemeenten ook wel beter bekend als de HEV. Met dit document - dat in 2012 is vastgesteld - werd beoogd te adviseren bij het bepalen van een behandelaanpak.

Ook het bieden van handvatten aan gemeenten en het verbeteren van het vergunningverleningsproces werd beoogd. Een antwoord of die doelen gerealiseerd zijn lees ik niet concreet terug. Opvallend is wel dat de nieuwe versie van de HEV volledig uitgekleed is. Is dat de les van afgelopen jaren?

Maatwerk en flexibiliteit
Onder het mom van maatwerk en flexibiliteit is de hoe-vraag binnen de HEV niet (meer) beantwoord. Alleen een procesmodel inclusief beschrijving van informatieproducten is beschreven. Logischerwijs biedt dat veel ruimte voor maatwerk, maar is een handreiking sowieso al niet ter ondersteuning bedoeld en biedt het daarmee niet standaard ruimte voor maatwerk en flexibiliteit? Het doel van de nieuwe versie van de HEV is: bereiken dat de veiligheid bij evenementen wordt bevorderd door eenduidigheid in de voorbereiding, uitvoering en nazorg bij een evenement. Ik vraag me af in hoeverre dit een nieuw doel betreft en of dit doel bereikt wordt. Hoe kan men beogen eenduidigheid na te streven als de samenwerkende partijen voor de invulling van bijvoorbeeld de uitvoering volledig vrij worden gelaten? En is de behoefte van gemeenten aan handvatten daarvoor ineens verdwenen? Ik denk persoonlijk van niet en ik kreeg het idee ook niet tijdens mijn gesprekken met diverse collega’s bij het jaarcongres Evenementenveiligheid dat 1 november 2018 plaatsvond. Gelukkig is er ook een verwijzing naar het Evenementenhandboek Veiligheid dat in ontwikkeling is bij de Stichting Evenementenhandboek Veiligheid. Ik ben benieuwd of dit handboek (naar voorbeeld van het Engelse handboek) organisatoren, gemeenten en hulpdiensten dichter bij elkaar gaat brengen.

Lessen uit de praktijk
Ondanks mijn kritische noot, zijn we in de afgelopen jaren natuurlijk wijzer geworden op het gebied van evenementenveiligheid. Er is lering getrokken uit incidenten en er is meer eenheid ontstaan (denk bijvoorbeeld aan het gebruik van de A-, B-, C-categorieën). Wijzigingen in de HEV 2018 ten opzichte van de HEV 2011 geven mijns inziens aan welke lessen er uit de praktijk komen. Hieronder sluit ik af met drie zaken die mij zijn opgevallen:

  1. Van risicoclassificatie naar behandelclassificatie

Uit de evaluatie bleek dat de uitkomsten van de risicoscan niet eenduidig zijn. Vergelijkbare evenementen konden anders ingeschat worden. Dit blijkt niet wenselijk, maar is ook ondoenlijk in de eerste fase van het vergunningverleningsproces. Daarom is ervoor gekozen om niet meer te spreken van een risicoclassificatie, maar over een behandelclassificatie. Mijns inziens gaat dit ook de verwarring tegen die her en der is ontstaan over een risicoclassificatie als volledige analyse van risico’s op een evenement. Uiteindelijk zal de geadviseerde burgemeester een afweging moeten maken op basis van alle factoren die van invloed zijn bij het organiseren van een evenement.

  1. Ruimer palet aan factoren

Het aantal onderwerpen voor de beoordeling van evenementenvergunningaanvragen is uitgebreid. Daar waar eerst vooral naar het publieksprofiel, activiteitenprofiel en ruimtelijk profiel werd gekeken, zijn nu ook nadrukkelijk de organisatie, de risico-inschatting en het veiligheidsplan onderdelen om mee te nemen in de beoordeling. Mijns inziens een les uit de praktijk waarbij duidelijk wordt dat de veiligheid op evenementen door veel factoren wordt beïnvloed. Niet voor niets hoor ik steeds vaker dat risico’s bij kleinere evenementen georganiseerd door de goedwillende vrijwilliger meer evident zijn (ofwel een andere kans en effect kennen) dan bij grotere evenementen.

  1. Intake binnen het procesmodel

In de nieuwe HEV is een processtap toegevoegd. Nadrukkelijk is er nu aandacht voor de intake. In deze stap staat vooral de ontvankelijkheidstoets centraal. In de praktijk gaat hier nogal wat tijd in zitten is mijn ervaring en juist in deze stap is er vaak ook nog een wereld te winnen. Daarom vind ik dit een goede aanvulling.

Meer lezen?

Hier lees je onze andere artikelen op het gebied van handhaving van veiligheid en leefbaarheid.

Juridische diensten

Voor het uitbesteden van uw handhavingsdossiers, gedegen juridisch advies, inhuur van interim handhavingsjuristen, opstellen van uitvoerbaar handhavingsbeleid, aanpak van adreskwaliteit, verbetering van recreatieterreinen en snippergroenprojecten is MB-ALL uw partner.