Na het verbeuren van een last onder dwangsom, start het proces van het invorderen van de verbeurde dwangsom. Het bevoegd gezag doet dit door middel van het versturen van de invorderingsbeschikking aan de overtreder. Hierbij is vooraf horen zoals bedoeld in artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht niet verplicht, omdat financiële beschikkingen waartegen bezwaar kan worden gemaakt zijn uitgezonderd in artikel 4:12 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht.

Op 12 september 2018 heeft de Afdeling in een uitspraak (ECLI:NL:RVS:2018:2956) geoordeeld dat bestuursorganen voortaan de overtreder wel moeten horen alvorens een invorderingsbeschikking te nemen. De reden hiervoor is dat het niet horen in sommige gevallen strijd oplevert met het Europees recht, in het bijzonder het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).

De Afdeling zegt het volgende in haar uitspraak:
 “11.1.  De Afdeling stelt voorop dat het hebben van een gesprek voorafgaand aan het besluit tot invordering niet van belang is voor de vraag of het college bevoegd is om tot invordering over te gaan. De Afdeling overweegt verder naar aanleiding van de conclusie van de staatsraad advocaat-generaal mr. P.J. Wattel van 4 april 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1152, en anders dan voorheen dat het college alvorens tot invordering over te gaan belanghebbende op grond van artikel 4:8, eerste lid, van de Awb voorafgaand aan de dwangsominvordering in de gelegenheid dient te stellen te worden gehoord. Daarbij acht de Afdeling van belang dat het aan de overtreder is om bijzondere omstandigheden waarvan het bestuursorgaan niet al op de hoogte is of had moeten zijn, naar voren te brengen. Hij moet daartoe door het bestuursorgaan wel in staat worden gesteld. Het horen van de overtreder is daar bij uitstek de manier voor. Nu het college in dit geval [partij] niet heeft gehoord, leidt het tot vernietiging van het besluit van 18 april 2017.”

Deze lijn van de Afdeling is per 12 september 2018 van toepassing en zelfs reeds genomen invorderingsbeschikkingen kunnen hierdoor in bezwaar of beroep nog vernietigd worden.

Het advies is daarom om voortaan de overtreder vooraf te horen alvorens een invorderingsbeschikking wordt genomen. De toekomst zal uitwijzen hoe ver deze uitspraak van de Afdeling reikt, maar voor nu geldt: neem het zekere voor het onzekere!

Meer lezen?

Hier lees je onze andere artikelen op het gebied van handhaving van veiligheid en leefbaarheid.

Juridische diensten

Voor het uitbesteden van uw handhavingsdossiers, gedegen juridisch advies, inhuur van interim handhavingsjuristen, opstellen van uitvoerbaar handhavingsbeleid, aanpak van adreskwaliteit, verbetering van recreatieterreinen en snippergroenprojecten is MB-ALL uw partner.