Skip to main content
Klantcases

Doorvertaling van het Beleidsplan VTH door middel van een jaarverslag en uitvoeringsprogramma

Door 24 augustus 2023Geen reacties

Binnen het omgevingsrecht zijn er regels waar overheden zich aan moeten houden bij het uitvoeren van de vergunningverlening, toezicht en handhavingstaken (VTH). Deze regels zijn er om de veiligheid en gezondheid van mens en natuur binnen de fysieke leefomgeving te beschermen. Jaarlijks leggen gemeenten verantwoording af wat zij op het gebied van VTH heeft uitgevoerd en welke doelen gesteld in het beleidsplan VTH zijn bereikt. Daarnaast wordt een uitvoeringsprogramma voor het komende jaar vastgesteld waarin de activiteiten waarop wordt ingezet binnen VTH wordt aangegeven en waarop de focus wordt gelegd. Het interbestuurlijk toezicht van de Provincie (IBT) ziet erop toe dat gemeenten en omgevingsdiensten zich aan de regels houden en hier op adequate wijze uitvoering aan geven.

De vraag

Dit blijkt ieder jaar weer een hele opgave te zijn voor gemeenten. Vandaar ook de vraag vanuit een kleine gemeente om hierbij te helpen. Hoe kunnen we de beoordeling en verbeterpunten van het voorgaande jaar nu doorvoeren voor een volgende cyclus?

Onze aanpak

In een aantal sessies met diverse medewerkers vanuit de verschillende disciplines binnen VTH en het bestuur wordt de beoordeling en verbeterpunten vanuit het IBT besproken en zijn acties uitgezet. Het jaarverslag is voornamelijk informatie en cijfers ophalen, maar waar willen we als gemeente nou in de toekomst naar toe, wat vinden we belangrijk en waar willen we op in gaan zetten voor het komende jaar voor de VTH taken? Ook naar buiten toe kan dan veel duidelijker en opener gecommuniceerd worden waarop wordt ingezet. Je komt erachter dat al snel de waan van de dag wordt gevolgd en blijkt al snel dat er geen duidelijke doelen en prioriteiten zijn gesteld en daardoor ook het Beleidsplan VTH op diverse onderdelen aangepast dient te worden. De opdracht wordt al gauw breder. Vaak wordt geacteerd op meldingen en wordt te weinig erop gefocust wat we als gemeente binnen de fysieke leefomgeving en in het bijzonder binnen VTH als speerpunten zien. Hierop hebben we ingezet en daar de focus opgelegd en hiermee ook een eerste aanzet te doen richting de Omgevingswet.

Het resultaat

Een gedragen beleidsplan VTH voor iedereen binnen de gemeente en de medewerkers binnen VTH, waardoor hier ook makkelijker en adequater uitvoering aan gegeven kan worden. Dit resulteert in duidelijkere doelen en prioriteiten en daarmee een sluitende beleidscyclus en jaarverslag en uitvoeringsprogramma voor de VTH taken. Door op deze manier invulling te geven aan het uitvoeringsprogramma en beleidsplan VTH wordt beter voldaan aan deze wettelijke verplichting.

Deze casus laat zien het belang van een goed gedragen beleidsstuk en daaraan gekoppeld een uitvoeringsprogramma. We moeten het met elkaar doen om tot het beste resultaat te komen voor zowel burgers als de gemeente.

“Vanuit enthousiasme en gedrevenheid opdrachtgevers adviseren en leidinggeven met oog voor de belangen en wensen van alle betrokkenen om zo tot het beste resultaat of uitkomst te komen is voor mij waar ik voor sta en hoe ik werk.”

Susanna Huisma
Strategisch adviseur MB-ALL