Auteur: Sander Hubers

Hoe kunnen we mensenhandel vanuit de gemeente tegengaan?

Het onderwerp mensenhandel is een actueel thema. 3fm Serious Request heeft er afgelopen december zelfs extra aandacht aan besteed door geld op te halen om onder andere slachtoffers van mensenhandel te helpen. Uit een enquête van de VNG en CoMensha blijkt dat tachtig procent van de respondenten het vermoeden heeft dat mensenhandel bij hen in de gemeente voorkomt. Mensenhandel is een fenomeen dat meerdere instanties aangaat. In de aanpak van mensenhandel heeft de gemeente een belangrijke rol, het fenomeen raakt zowel de veiligheids- als de zorgkant. Uit de praktijk blijkt dat niet alle gemeenten een aanpak op het gebied van mensenhandel hebben.

Wat verstaan we precies onder mensenhandel?

Het delict mensenhandel is strafbaar en staat omschreven in artikel 273f van het Wetboek van Strafrecht. Onder mensenhandel verstaan we: ‘het werven, vervoeren, overbrengen, opnemen of huisvesten van een persoon met gebruik van dwang (in brede zin) en met het doel die persoon uit te buiten’. Deze (beoogde) uitbuiting is de kern van mensenhandel. Mensenhandel is een breed begrip waaronder verschillende vormen van criminaliteit vallen. De volgende vormen van mensenhandel worden onderscheiden:

  • Mensenhandel binnen de seksindustrie, waaronder mensenhandel in de gereguleerde, niet-gereguleerde of illegale prostitutie.
  • Mensenhandel buiten de seksindustrie, waaronder arbeidsuitbuiting, gedwongen dienstverlening en criminele uitbuiting.
  • Mensenhandel met het oogmerk op orgaanverwijdering.

Welke rol heeft de gemeente?

De gemeenten hebben een belangrijke rol in de bestrijding van mensenhandel. Zij hebben niet alleen een rol op het gebied van preventie, signalering, handhaving en hulpverlening maar ook op het gebied van het opwerpen van barrières. Deze barrières zijn ervoor bedoeld om te voorkomen dat criminele organisaties gebruik maken van legale structuren.

Aanpak van mensenhandel

Om de aanpak van mensenhandel binnen de gemeente te borgen, zijn een viertal zaken van belang:

  • De gemeente zorgt voor een signaalfunctie
  • Het beleid is op orde
  • Een integrale aanpak is noodzakelijk
  • De gemeente heeft de coördinatie over de zorg.

Concreet betekent dit dat binnen de gemeente een bewustwordingscampagne gestart kan worden voor bijvoorbeeld de baliemedewerkers en de medewerkers van de wijk/gebiedsteams en een contactpersoon mensenhandel wordt aangewezen. Ook is het aan te raden om het prostitutiebeleid op orde te hebben, net als het beleid op de Wet aanpak woonoverlast. Daarnaast is het voor de integrale samenwerking van belang om partijen als de politie, RIEC en de veiligheidshuizen te betrekken in het vormgeven van de lokale aanpak.

Benieuwd naar meer informatie? of wenst u ondersteuning op dit onderwerp?

Meer lezen?

Hier lees je onze andere artikelen op het gebied van handhaving van veiligheid en leefbaarheid.