Skip to main content

Privacy beleid

Zo gaat MB-ALL om met uw persoonsgegevens

Uw privacy is belangrijk voor ons. Uw persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.
Op deze pagina wordt uitgelegd hoe we met uw persoonsgegevens omgaan. Wij zorgen ervoor dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt. Wij verwerken enkel de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. Daarnaast streven wij ernaar persoonsgegevens niet langer te bewaren dan nodig is om onze taken goed uit te kunnen voeren, waarbij in ieder geval de bewaartermijnen worden toegepast die overeenkomen met de wettelijke bewaartermijnen. Wij verzamelen en verwerken de persoonsgegevens voor het uitvoeren van onze taken zoals, de uitvoering van een overeenkomst (bijvoorbeeld met een medewerker; een arbeidsovereenkomst, of een gemeente; een opdrachtovereenkomst), om een nieuwsbrief te versturen, om contact met u op te nemen wanneer dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of om u te informeren over onze dienstverlening. Tevens verzamelen en verwerken we informatie indien we hier wettelijk toe verplicht zijn. Wij verwachten en vereisen van onze medewerkers, dat men bewust en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. De medewerkers die persoonsgegevens verzamelen of verwerken hebben dan ook een geheimhoudingsplicht. Daar waar gegevens gedeeld worden met derden worden afspraken gemaakt over de wijze waarop de gegevensuitwisseling plaatsvindt en over de eisen waaraan de gegevensuitwisseling moet voldoen. Wij zorgen voor de beveiliging van de persoonsgegevens die (digitaal) verzameld en verwerkt worden. MB-ALL neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u de indruk dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn? Denkt u dat wij zonder toestemming persoonsgegevens hebben gebruikt? Neemt u dan contact met ons op via melden@mball.nl.

 

Als u onze website bezoekt

Wij registreren bezoekgegevens. MB-ALL maakt hiervoor gebruik van technische cookies, functionele cookies en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Met cookies worden daarnaast uw surfgedrag en voorkeuren bijgehouden. Hiermee kunnen wij onze dienstverlening aan u verbeteren. Toch kunt u ervoor kiezen om zich af te melden voor de cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief 

Uw persoonsgegevens worden gebruikt om de (klant)relatie te onderhouden. U kunt zich hiervoor via de website inschrijven, daarbij wordt uw naam en e-mailadres geregistreerd. Dit mailadres zal gebruikt worden voor het versturen van de nieuwsbrieven. Wanneer u geen nieuwsbrieven meer wenst te ontvangen, kunt u zich afmelden via de link in de nieuwsbrief, vervolgens zullen we uw mailadres uit ons systeem verwijderen.


Wanneer u gebruik maakt van ons wifi-netwerk  

Er worden automatisch gegevens verzameld zoals het identificatienummer (MAC-adres) van uw apparaat. Deze gegevens worden enkel gebruikt om eventueel misbruik te voorkomen. Mochten er illegale activiteiten plaatsvinden vanuit ons wifi-netwerk, dan kunnen we de toegang van het apparaat waarmee u gebruikmaakt van ons wifi-netwerk blokkeren.


Wanneer u ons bezoekt

U zult merken dat we voor uw veiligheid, maar ook voor die van onze collega’s en eigendommen gebruik maken van camerabewaking. De camerabeelden worden na 4 weken verwijderd, tenzij er goede redenen zijn om de beelden langer te bewaren, bijvoorbeeld voor een politieonderzoek.


Wanneer u bij ons solliciteert

Als u solliciteert kiest u ervoor om uw gegevens vrijwillig aan ons te verstrekken. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening, waaronder; bemiddeling, detachering, payroll, werving en selectie, salarisadministratie en personeelsadministratie. We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening.
De informatie die verwerkt wordt gedurende het sollicitatietraject hebben betrekking op: naam, leeftijd en woonplaats, curriculum vitae, informatie over opleiding, stages en werkervaring, gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd, gegevens die van belang kunnen zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de sollicitant, bijvoorbeeld referenties. Onze recruiters zullen u opnemen in de zogenaamde talent-database.


Indien u voorgesteld wordt bij een van onze opdrachtgevers 

Wij delen uw curriculum vitae in het zogenaamde MB-ALL-format. Onze recruiters hebben daarbij dataminimalisatie toegepast, ofwel; er wordt, gedurende het sollicitatietraject, niet meer informatie gedeeld dan noodzakelijk voor de beoordeling van geschiktheid van de sollicitant. Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor: het versturen van een vacature-alert (indien u bij ons hebt gesolliciteerd), verzenden van nieuwsbrieven (waar u zich voor heeft aangemeld), om u voor te stellen op een vacature bij (een van) onze opdrachtgever(s), beoordeling van geschiktheid in verband met de bemiddeling naar werk, waarbij gebruik gemaakt kan worden van testresultaten, referentiechecks, voor het aangaan en/of onderhouden van een werknemers- of personeelsrelatie, om een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen, voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole, kwaliteitsdoeleinden zoals certificering, subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen, als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en sanctiewetgeving.
Als u bij ons solliciteert zullen we uw persoonsgegevens; waarmee gedoeld wordt op de (bemiddelings)gegevens (curriculum vitae, werkervaring, opleiding en eventuele testresultaten) tot twee jaar na het laatste verwerkingsmoment bewaren. Vervolgens zullen we contact met u leggen, om te inventariseren of u het wenselijk vindt dat de persoonsgegevens langer bewaard zullen blijven. U heeft ten alle tijden het recht bezwaar te maken tegen de opslag van uw gegevens, zie over uw rechten het kopje “privacy rechten”.


Wanneer u bij ons werkt  

Wij verwerken de volgende gegevens ook; nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs, gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de personeels-, salaris- en verzuimregistratie, hieronder valt ook een VOG.

Wij verwerken uw persoonsgegevens en delen persoonsgegevens indien dit nodig is ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst met u, bijvoorbeeld om een transactie te voltooien. Wanneer vereist door de wet of om te reageren op juridische procedures, om onze klanten te beschermen, om levens te beschermen, om de veiligheid van onze diensten te garanderen en om de rechten of het eigendom van MB-ALL te beschermen.

Met betrekking tot de uitvoering van de personeels-, salaris-, en verzuimregistratie worden gegevens verwerkt die benodigd zijn om te voldoen aan van toepassing zijn de wet- en regelgeving. Hiertoe worden persoonsgegevens gedeeld met het pensioenfonds, verzekeringen, arbodienst. Hoe wij verder omgaan met uw persoonsgegevens wordt beschreven in het personeelshandboek, dit handboek is onderdeel van de arbeidsovereenkomst.


Wanneer u bij ons heeft gewerkt  

Wij zullen uw persoonsgegevens bewaren voor zolang wet- en regelgeving dat van ons vereist. Hiermee nemen wij de wettelijke bewaartermijnen in acht.


Wanneer u een zakelijke relatie met ons aangaat of wanneer wij een zakelijke relatie met u aan willen gaan   

De gegevens die verwerkt worden met betrekking tot klanten hebben veelal geen betrekking op natuurlijke personen. De gegevens die wél betrekking hebben op natuurlijke personen betreffen gegevens van contactpersonen. MB-ALL verwerkt onder meer de volgende gegevens: (zakelijke) NAW-gegevens (naam, adres, vestigings-/woonplaats), e-mailadres, gegevens voor het onderhouden van de relatie, functie- en contactgegevens. MB-ALL maakt afspraken met de opdrachtgever middels overeenkomsten en verwerkersovereenkomsten. 


Informatiebeveiliging

MB-ALL beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met ons.


Privacy rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar melden@mball.nl. Wij zullen u vervolgens per mail informeren hoe wij te werk gaan om uw persoonsgegevens uit onze systemen te verwijderen. Persoonsgegevens die wij vanuit wettelijke verplichtingen moeten bewaren, kunnen uiteraard niet verwijderd worden, maar zullen voor zover mogelijk geanonimiseerd worden.
Ondanks dat wij uw privacy zeer serieus nemen en hier zeer zorgvuldig mee omgaan, kan het onverhoopt gebeuren dat u een klacht heeft. U kunt deze sturen naar melden@mball.nl. Vervolgens zullen wij u afhankelijk van de inhoud van uw klacht binnen twee werkdagen informeren over het verdere verloop van de behandeling van uw klacht.


Vragen?

U kunt uw vragen en verzoeken met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens per email richten aan melden@mball.nl.

MB-ALL behoudt zich het recht voor om haar privacybeleid aan te passen. Jaarlijks zal het privacy beleid geëvalueerd worden en waar nodig herzien.

Cookies voor deze specifieke website