Auteur: Loes van Diggele.

We zijn nu bijna 2.5 maand verder sinds op 12 maart jl. de persconferentie plaatsvond die de gevolgen van het Covid-19 virus voor iedereen ineens voelbaar maakte. Zoals in de vorige blog ook al werd aangehaald, was het voor ons allemaal ineens niet meer een ‘ver-van-ons-bed-verhaal’.

Tijdens het schrijven van de vorige blog werd aangegeven dat er plannen waren om een spoedwet in werking te laten treden Tijdelijke wet Covid-19 Justitie en Veiligheid (‘de Corona-spoedwet’). Inmiddels is de spoedwet in werking getreden.

Inhoud spoedwet
In deze spoedwet wordt onder andere geregeld dat het wetgevingsproces, de rechtspraak en het openbaar bestuur zo soepel mogelijk blijven functioneren tijdens de beperkende maatregelen. De Tijdelijke wet Covid-19 is van kracht tot 1 september 2020. Indien nodig kan de wet steeds verlengd worden met twee maanden.

De spoedwet geeft met het in werking treden de voorzitter van de veiligheidsregio nu de bevoegdheid om een last onder bestuursdwang (en daarmee dus ook een last onder dwangsom, zie artikel 5:32 Awb) op te leggen. Dit is terug te terug te vinden in artikel 34 van de Tijdelijke wet Covid-19. Hierin staat: “Indien de voorzitter van een veiligheidsregio op grond van artikel 39, eerste lid, van de Wet veiligheidsregio’s toepassing heeft gegeven aan de onder b van dat artikellid genoemde artikelen uit de Gemeentewet, is hij tevens bevoegd toepassing te geven aan artikel 125 van de Gemeentewet voor over de last dient tot handhaving van regels die hij in verband met die toepassing uitvoert.”

Van belang hierbij is wel om op te merken dat hoewel in het Koninklijk Besluit staat dat de spoedwet terugwerkende kracht heeft, er in datzelfde Besluit ook een aantal uitzonderingen staan genoemd. Hieronder valt ook paragraaf 11 waar artikel 34 weer onder valt. Dit betekent dat artikel 34 geen terugwerkende kracht heeft. Dit is an sich geen rare gedachtegang, aangezien het best ver gaat om een sanctiebevoegdheid (de last onder bestuursdwang) met terugwerkende kracht toe te kennen aan, in dit geval, de voorzitter van de Veiligheidsregio. Men kan zich echter wel afvragen of de besluiten die voor het in werking treden van de spoedwet, stand houden bij een rechterlijke toetsing. Tijdens het schrijven van dit stuk is nog niet bekend of hier al procedures over zijn gevoerd.

Meer lezen?

Hier lees je onze andere artikelen op het gebied van handhaving van veiligheid en leefbaarheid.

Juridische diensten

Voor het uitbesteden van uw handhavingsdossiers, gedegen juridisch advies, inhuur van interim handhavingsjuristen, opstellen van uitvoerbaar handhavingsbeleid, aanpak van adreskwaliteit, verbetering van recreatieterreinen en projecten is MB-ALL uw partner.