Op het snijvlak van het Zorg- en Veiligheidsdomein: WvGGZ

Auteur: K. Jansen

De persoonsgerichte aanpak, de aanpak verwarde personen, woonoverlast en de invoering van de Wet verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (WvGGZ). Het zijn thema’s die zich bevinden op het snijvlak van het zorg- en veiligheidsdomein. Wat houdt dit snijvlak zorg en veiligheid nu precies in?

Op dit snijvlak hebben gemeenten in veel gevallen te maken met twee portefeuilles. De belangen vanuit de portefeuilles veiligheid (de burgemeester) en zorg (een wethouder sociaal domein) vullen elkaar niet altijd per definitie aan. Dit is begrijpelijk maar tegelijkertijd ook opmerkelijk, aangezien er vaak een gezamenlijk doel bestaat, namelijk het stoppen van de overlast en het aanbieden van gepaste zorg aan betrokkene(n).

Deze portefeuilles kunnen botsen vanwege bevoegdheden, verantwoordelijkheden, financiën en natuurlijk de bij wet opgelegde beperkingen. Een voorbeeld hiervan is de privacywetgeving, die zowel wordt geprezen als vervloekt bij de aanpak van complexe problematiek. Veelgenoemde reden hiervoor is dat er onduidelijkheid bestaat omtrent de mogelijkheden en beperkingen van informatiedeling. Die onduidelijkheid maakt ons handelingsverlegen. Gelukkig zijn er convenanten en andere samenwerkingsverbanden waarmee informatiedeling tussen verschillende ketenpartijen mogelijk wordt gemaakt. Dit alleen is niet voldoende. Samenwerken is verbinden. Om ontschotting te realiseren is een andere denkwijze nodig en dient zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau structuur te worden aangebracht in de organisatie ten behoeve van deze samenwerking. Zie het werken op dit snijvlak dan ook vooral als een kans om de aanpak van complexe problematiek goed te organiseren.

Wet verplichte Geestelijke Gezondheidszorg

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) bereidt gemeenten voor op de invoering van de WvGGZ. Op de website van de VNG staat kort en bondig beschreven welke wijzigingen op de gemeente afkomen per 1 januari 2020:

  • De Inbewaringstelling wordt een crisismaatregel.
  • Gemeenten moeten verkennend onderzoek gaan doen naar aanleiding van een melding van betrokkenen over een persoon. Heeft deze man of vrouw (verplichte) ggz nodig?
  • Gemeenten en ketenpartners (OM, de rechtspraak en GGZ) moeten veilig informatie uitwisselen. Het landelijk ketenbureau ontwikkelt een systeem waarop gemeenten moeten aansluiten.

Grotendeels wordt de invoering van de wet landelijk voorbereid en beschikbaar gesteld aan gemeenten. De in- en uitvoering van de wet bevindt zich op het snijvlak en vraagt om samenwerking tussen het zorg- en veiligheidsdomein.

De professionals van MB-ALL gaan graag met u het gesprek aan over hoe de samenwerking tussen beide domeinen optimaal georganiseerd kan worden in uw organisatie. De ontwikkelingen ten aanzien van de WvGGZ houden wij nauwlettend in de gaten. Desgewenst kunt u ons inzetten voor de implementatie van de wet.

Samen de zorg voor veiligheid.

Bent u geïnteresseerd om ons in te zetten? Neem dan vrijblijvend contact op MB-ALL.

 

 

Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging? Bekijk dan onze actuele vacatures:

Meer lezen?

Hier lees je onze andere artikelen op het gebied van handhaving van veiligheid en leefbaarheid.

Juridische diensten

Voor het uitbesteden van uw handhavingsdossiers, gedegen juridisch advies, inhuur van interim handhavingsjuristen, opstellen van uitvoerbaar handhavingsbeleid, aanpak van adreskwaliteit, verbetering van recreatieterreinen en snippergroenprojecten is MB-ALL uw partner.